Disclaimer

Ondanks de zorgvuldigheid en de aandacht die wij aan deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie op de site onvolledig, onjuist of niet actueel is. Veel informatie op deze site heeft ook een algemeen karakter en het kan zijn dat de geboden informatie niet toepasbaar is op individuele situaties. Voorts is de geboden informatie niet bedoeld als vervanging van een deskundig advies.

Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen risico. Gezien het bovenstaande sluit buro modulor alle aansprakelijkheid uit van enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard ook, die voortvloeit uit en of in enig opzicht verband houdt met het gebuik van de site, de daarin opgenomen informatie en de inhoud van de site waarnaar wordt doorverwezen.